Metodehåndbog​

​Ordforklaring

Afstøve​

Fjernelse af støv og løstsiddende smuds ved brug af tør metode.​​​

Aftørre

Fjernelse af støv, løst- og fastsiddende smuds ved brug af fugtig metode.

Pletfjerne

Fjernelse af spild eller smuds på et begrænset areal ved fugtig metode.

Tilgængelige flader

Kaldes undertiden også "ryddede flader" og omfatter flader, som er frit tilgængelige og hvorpå der ikke er anbragt eksempelvis papir, inventar mv.

Nåhøjde

Flader og objekter, der kan nås af en servicemedarbejder stående på gulvet, under anvendelse af almindelige rengøringsredskaber eller klude. Generelt indtil ca. 180 cm.

Over nåhøjde

Flader og objekter, der ikke kan nås af en servicemedarbejder stående på gulvet, uden at der anvendes teleskopstang eller lignende forlængende redskaber. Generelt over 180 cm.

Frekvens

Hyppighed for en given arbejdsoperation.

Æstetisk

Kaldes også for visuel. Angiver en rengøringsprocedure, som fortrinsvis udføres for at fjerne synligt snavs, f.eks. blade og klips fra et gulv.

Hygiejnisk

Rengøringsprocedure, som fortrinsvis udføres for at forbedre indeklimaet eller hygiejnen, f.eks. i sanitære lokaler.

Sanitet / Sanitære

Installationer i eller ved toiletter, køkkener mv. med høje hygiejnekrav.​

​Hvis der i håndbogen forekommer andre fagudtryk eller begreber, som du ikke umiddelbart forstår, er du altid meget velkommen til at spørge din inspektør. Husk, at den rengøringsinstruktion, som du har fået udleveret altid har forrang i forhold til håndbogens anvisninger og frekvensforslag, da der kan forekomme særlige, individuelle forhold.​​

Rengøring af inventar og bygningsdele

Udluftning

Der udføres udluftning for at udskifte luften i lokalet. Et passende antal oplukkelige vinduer, typisk 1-3 pr. lokale, åbnes for udluftning. Der må under normale omstændigheder kun udluftes, når der er rengøringspersonale eller andre medarbejdere i lokalet, af hensyn til sikkerheden.

Tømning af affald

Affaldsbeholdere tømmes og der isættes nye plastposer efter behov. Hvis der således kun er henkastet et enkelt stykke papir e.lign., er det miljøskånsomt blot at tømme posen, frem for at skifte posen. På områder med kildesortering, er der normalt to affaldsbeholdere. Den ene er sædvanligvis beregnet på papiraffald, hvorfor der normalt ikke anvendes plastpose hertil. Den anden beholder er normalt beregnet på organisk affald (f.eks. æbleskrog og bananskræller) og diverse ikke-genbrugeligt affald (f.eks. plastcharteques og emballage). Beholderen til organisk affald skal derfor altid forsynes med plastpose. Der kan undertiden være truffet aftale om, at der kun tømmes papiraffald, såfremt mængden af papir når et bestemt niveau, f.eks. 50%. Dette vil dog altid fremgå af rengøringsinstruktionen. Evt. pletter og spild i- eller på affaldsbeholderen fjernes efter behov.

Afstøvning / aftørring af borde

Borde, der tåler en fugtig metode, aftørres med en hårdt opvredet klud (f.eks. mikrofiberklud), der lægges sammen, så overfladernes udnyttes fuldt ud. På den måde kan man med kluden aftørre på otte rene sider, hvilket ikke er tilfældet, hvis kluden blot vrides op til en klump. Borde med politurbehandling (blank overflade) skal normalt kun afstøves - altså med tør klud / olieimprægneret klud. Aftørring / afstøvning af borde skal dog, i det omfang de er ryddet, i alle tilfælde bevirke, at spild, render, pletter og streger fjernes.

​Rengøring af sanitet

Overordnet beskrivelse

I dette afsnit beskrives de mest almindelige metoder til rengøring af sanitet (herunder bl.a. toiletkumme, håndvask, rørføringer mv.) i sanitære lokaler. Af hensyn til hygiejnen skal rengøringen altid foretages grundigt og med stor opmærksomhed rettet mod fjernelse af evt. fækalier og spild.

Rengøring af sanitet

Følgende arbejdsoperationer i forbindelse med rengøring af sanitet skal som minimum altid udføres:

 • Tømning af affald samt udskiftning af poser.
 • Påføring af toiletrensemiddel på indersiden af toiletkummen ved at bevæge flasken rundt i kummen (under skyllekanten), så der opnås en god fordeling af kemikaliet.
 • Indsæbning under anvendelse af svamp eller klud af håndvask inkl. armatur (vandhane) med sanitetsrengøringsmiddel. Husk at komme godt ind omkring armaturet, udløbskransen samt overløbshullet.
 • Aftørring af håndvask og armatur for fjernelse af kemi og vand med hårdt opvredet klud. Husk at aftørre/afrense undersiden af vasken inkl. evt. rørføringer.
 • Aftørring af vægflader som minimum i umiddelbar nærhed af håndvask samt på andre områder, såfremt dette fremgår af rengøringsinstruktionen.
 • Rengøring af toiletkummen med toiletbørsten, idet den føres grundigt rundt i kummen inkl. skyllekanten.
 • Rengøring af toiletkummen på ydersiden inkl. bræt og låg på alle flader samt sokkel, under anvendelse af klud, tilsat sanitetsrengøringsmiddel. Denne klud må kun anvendes til rengøring af toiletkummer.
 • Aftørring med klud tilsat sanitetsrengøringsmiddel af rørføringer mv.
 • Polering af spejl med glasklud og evt. glaspoleremiddel.

Opfyldning / supplering af forbrugsartikler

Endvidere udføres der, afhængig af rengøringsinstruktionen, som hovedregel opfyldning/supplering af papirvarer, håndsæbe mv. Der findes mange forskellige typer og størrelser af papir og håndsæber, hvorfor der kan være behov for speciel instruktion i håndteringen heraf.

​Rengøring af gulve

Rengøring af vægflader

Vægflader i sanitære lokaler kan rengøres med flere forskellige metoder, som anvises af din serviceleder eller lokale arbejdsleder, men de mest gængse er beskrevet her:

 • Skumpistol, som tilsluttes vandslange og tilføres rengøringsmiddel via tilhørende flaske. Denne metode er effektiv til fjernelse af aflejringer, som består af kalk og hudfedt. Væggen aftørres efterfølgende med klud, glasklud eller svaber.
 • Stripper / lammeskind, som dyppes i vand iblandet sanitetsrengøringsmiddel. Væggen aftørres efterfølgende med klud, glasklud eller svaber.
 • Svamp, som bruges til at påføre overfladen sanitetsrengøringsmiddel og opløse fastsiddende snavs og kalk. Væggen aftørres efterfølgende med klud, glasklud eller svaber.

Hårde gulve, overordnet beskrivelse

Der findes en række forskellige typer af hårde gulve, men de mest gængse er afbilledet nedenfor. De omfatter:

 • Linoleum / vinyl
 • Terrazzosplit
 • Marmor, granit e.lign.
 • Træ
 • Klinker (glaserede / uglaserede)

Hårde gulve er sædvanligvis vaskbare, men der er stor forskel på, hvor meget vand de enkelte gulve kan tåle. Træ tåler f.eks. kun ganske lidt vand.

Hårde gulve, let (almindelig) rengøring

Man kan vælge at støvsuge hårde gulvflader ved den lette rengøringsrutine. Det er imidlertid meget tidsbesparende, at anvende en hygiejnemop i stedet. Denne kan både bruges i tør tilstand eller tilsat lidt vand, så man opnår en fugtig overtørring af gulvet. Hvis man trækker hygiejnemoppen mod sig selv i 8-talsbevægelser, vil man holde støv og løst smuds fast på undersiden af moppen - klar til opfejning med fejeblad og kost. Til trægulve vil det i mange tilfælde være bedst at anvende en olieklud til hygiejnemoppen, da denne afgiver en smule olie til pleje af gulvet. Der kan naturligvis også anvendes regulær fejning af gulvet med en kost, men denne metode bør, af støvhensyn (ophvirvlet støv), som udgangspunkt ikke anvendes i kontor- og produktionsmiljøer, institutioner mv.​

Hårde gulve, grundig rengøring

Ved grundig rengøring af hårde gulve, påbegyndes arbejdet som ovenfor beskrevet.

Derefter foretages en grundig gulvvask, som kan udføres efter flere forskellige metoder, hvoraf de mest gængse er beskrevet nedenfor:

 • Minimop / Merymop - til mindre arealer, f.eks. toiletter:
  • Moppen dyppes i den tilhørende spand, som er påfyldt vaskevand med vaske- og/eller plejemiddel.
  • Derefter vrides moppen blidt, således at der er efterladt vand nok i garnet til at løsne smuds på gulvet.
  • Gulvet bearbejdes og moppen dyppes endnu engang i spanden, hvorefter den vrides hårdt op - og gulvet eftertørres.
 • Drypsystem / kopsystem / fladmopsystem - til større arealer:
  • Rent vand med tilsat vaske- og/eller plejemiddel påføres gulvet, enten med bæger eller med ren moppe.
  • Derefter bearbejdes hele gulvet (væg-til-væg) grundigt i 8-tals bevægelser, for effektiv fjernelse af snavs, skridmærker mv.
  • Tyggegummi fjernes med skraber.
  • Derefter benyttes en tør moppe / samme moppe (men presset) til at eftertørre hele gulvet.

Hårde gulve, grundig rengøring (fortsat)

Til gulvvask på større arealer, f.eks. skoler (gange), sportshaller, aulaer, produktionsområder mv., anvendes normalt en kombinationsvaskemaskine.

En kombinationsvaskemaskine (eller gulvvaskemaskine) har tre hovedfunktioner:

 1. Påføring af vand til indvaskning af gulvoverfladen.
 2. Bearbejdning af gulvet med enten børster eller rondeller (afhængig af gulvets beskaffenhed).
 3. Efterfølgende opsugning af vand og smuds.

Der findes et righoldigt udvalg af maskiner på markedet og maskinerne findes i mange størrelser. Før maskinen tages i anvendelse, påfyldes rentvandstanken rent vand, som tilsættes passende vaske- og/eller plejemiddel efter nærmere doseringsanvisning. Maskinen betjenes herefter i overensstemmelse med den medfølgende maskinvejledning. Beskidtvandstanken skal tømmes og skylles hver gang efter brug. Det er vigtigt, at maskinen holdes pæn og ren - både udvendig og indvendig, herunder især snavsvandstanken med tilhørende filtre, sugelæber mv. Maskinen sættes efter brug til opladning. Det er i den forbindelse vigtigt, at man nøje følger de anvisninger, som fremgår af maskinvejledningen, herunder vedligehold af batterier.​​

Tekstile gulve (tæpper)

I lighed med hårde gulve, findes der flere forskellige typer tæpper.

overordnet beskrivelse

I lighed med hårde gulve, findes der flere forskellige typer tæpper.
De mest almindelige er vist nedenfor. Det er:

 • Bouclé
 • Opskåret
 • Filt

Let rengøring af tæpper (støvsugning i gangbaner)

Den lette rengøringsrutine består i støvsugning af frie flader, dvs. at der ikke umiddelbart skal flyttes stole o.lign. i forbindelse med rengøringen, medmindre det er for at fjerne synligt snavs. Der er således tale om en rengøringsoperation fortrinsvis af visuel værdi, hvorfor det er vigtigt, at der ikke efterlades klips, affald fra hullemaskiner, løse blade mv. på gulvet. Der må som udgangspunkt ikke kunne ses synligt snavs efter let rengøring af tæpper.

Grundig rengøring af tæpper

Grundig rengøringsrutine for tæppeflader, består af støvsugning fra væg til væg (til evt. fodpaneler) - også under møbler, som står på hjul, hvor det er muligt. Støvsugningen skal bevirke, at tæppet ikke blot efterlades visuelt, men også hygiejnisk rent.

Rengøring af måtter

Måtter rengøres som regel under anvendelse af støvsuger, idet måtten skal fremtræde ikke blot visuelt ren, men også hygiejnisk. Det er i den forbindelse godt at huske på, at jo mindre snavs og smuds, der er på måtten, jo mindre trædes der med ind på gulvene i det øvrige rengørings-areal. Løse måtter rulles normalt sammen efter endt støvsugning, såfremt der skal udføres gulvvask nedenunder.

Opskuring af hårde gulve

Periodisk specialopgave, der typisk udføres på særskilt ordre fra kunden eller i forbindelse med hovedrengøring.

Opskuring foretages enten som følge af ophobning af snavs eller fordi der skal fjernes polish.


De konkrete procedurer kan variere efter gulvets beskaffenhed, men omfatter som regel:

 1. Udlægning (fordeling af vand med alkalisk rengøringsmiddel).
 2. Opskuring af gulvfladen under anvendelse af skuremaskine, som er udstyret med rondel eller børste.
 3. Opsugning / optørring af snavsvand og rester af sæbe, polish mv.
 4. Neutralisering af gulvfladens pH-værdi omkring 8 (til dette formål kan der anvendes et neutralt rengøringsmiddel eller eddikesyre).
 5. Efterbehandling af gulvet, hvor der påføres plejemiddel eller polish.

Uanset ønsket efterbehandling, er det af største vigtighed, at gulvet er helt rent efter opskuringen.​​

Polishbehandling

Periodisk specialopgave, der typisk udføres på særskilt ordre fra kunden eller i forbindelse med hovedrengøring. Man polishbehandler et gulv for at lukke gulvets overflade og opnå et bestemt udseende på gulvet, f.eks. mat, halvblank eller blank.

Ved en polishbehandling indgår normalt følgende to procedurer efter opskuring af gulvet:

 1. Udlægning af 1-2 lag sealer eller porrefylder med en polishudlægger (fladmop med særligt garn). Sealer eller porrefylder tjener til at forsegle gulvets overflade samt skjule evt. revner og ujævnheder i gulvet. Den skal, i lighed med polishen, påføres i meget tynde lag.
 2. Udlægning af 1-3 lag polish med en polishudlægger. Der anvendes en polish, som frembringer den glans, man ønsker.

Polishen skal som udgangspunkt reetableres jævnligt, for at bevare et ensartet udseende af polishen. Uanset hvilken polishløsning man vælger, er det vigtigt, at det rengøringsmiddel man anvender til gulvvask efterfølgende, ikke beskadiger polishen ved f.eks. at have en for høj pH-værdi.

​Specialbehandling af gulve

Opskuring af hårde gulve

Periodisk specialopgave, der typisk udføres på særskilt ordre fra kunden eller i forbindelse med hovedrengøring. Opskuring foretages enten som følge af ophobning af snavs eller fordi der skal fjernes polish.

De konkrete procedurer kan variere efter gulvets beskaffenhed, men omfatter som regel:

 1. Udlægning (fordeling af vand med alkalisk rengøringsmiddel).
 2. Opskuring af gulvfladen under anvendelse af skuremaskine, som er udstyret med rondel eller børste.
 3. Opsugning / optørring af snavsvand og rester af sæbe, polish mv.
 4. Neutralisering af gulvfladens pH-værdi omkring 8 (til dette formål kan der anvendes et neutralt rengøringsmiddel eller eddikesyre).
 5. Efterbehandling af gulvet, hvor der påføres plejemiddel eller polish.

Uanset ønsket efterbehandling, er det af største vigtighed, at gulvet er helt rent efter opskuringen.​

Rensning af tæpper

Metodehåndbogen beskriver de mest gængse rengøringsoperationer, som udføres af Combi Clean.Der kan således forekomme andre rengøringsmetoder, som ikke er nævnt heri. Udførelsen af disse, vil du blive instrueret i af din inspektør. Samtidig er de ofte udførligt beskrevet i den rengøringsinstruktion, som omfatter opgaven.Husk altid at spørge din inspektør, hvis der er noget, du er i tvivl om, når du skal udføre dit arbejde.Måtter rengøres som regel under anvendelse af støvsuger, idet måtten skal fremtræde ikke blot visuelt ren, men også hygiejnisk. Det er i den forbindelse godt at huske på, at jo mindre snavs og smuds, der er på måtten, jo mindre trædes der med ind på gulvene i det øvrige rengørings-areal. Løse måtter rulles normalt sammen efter endt støvsugning, såfremt der skal udføres gulvvask nedenunder.

​Har vi vækket din interesse?

Så er du velkommen til at skrive til os.
​Så vi sammen kan finde en løsning som passer dig og dit firma.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Combi Clean ApS

CVR: 33953518

CVR holding: 19318176

Adresse​

Strandesplanaden 110, 1. sal

2665 Vallensbæk Strand